نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comجرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاز زعفران روی من رو می بگردانی چرا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comیا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comیا قوت صبرش بده در یفعل الله ما یشا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاین دو ره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هیچ جو بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکی ذره ها پیدا شود بی شعشعه شمس الضحی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی یی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی عصمت تو کی رود شیطان بلا حول و لا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنی قرص سازد قرصی یی مطبوخ هم مطبوخیی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتا درنیندازی کفی ز اهلیله خود در دوا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comامرت نغرد کی رود خورشید در برج اسد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر سنگ سقایی نهی در برق میرنده وفا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comسیل سیاه شب برد هر جا که عقلست و خرد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comزان سیلشان کی واخرد جز مشتری هل اتی بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comای جان جان جزو و کل وی حله بخش باغ و گل بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comوی کوفته هر سو دهل کای جان حیران الصلا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهر کس فریباند مرا تا عشر بستاند مرا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comآن کم دهد فهم بیا گوید که پیش من بیا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comزان سو که فهمت می رسد باید که فهم آن سو رود بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comآن کت دهد طال بقا او را سزد طال بقا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهم او که دلتنگت کند سرسبز و گلرنگت کند بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهم اوت آرد در دعا هم او دهد مزد دعا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comلبیک لبیک ای کرم سودای تست اندر سرم بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comز آب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکاستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comآبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comحق آب را بسته کند او هم نمی جنبد ز جا بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخامش که این گفتار ما می پرد از اسرار ما بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتا گوید او که گفت او هرگز بننماید قفابهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 
کلمات کلیدی :مولانا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

 

 

هو الحق

 

تنهاییم کودکی بود،

 

که نه رویایی داشت برای پرواز آرزوهایش

 

و نه انگیزه ای برای به ثمر نشستن درخت امیدهایش.


کاش ،حرفهایم گریزی بود بر وجود تو

 

و کاش دلم روزنی داشت بر جوشش خون تازه ی عشق.


خستگیها گاهی چنان حلقومت را می فشارند،

 

که آرزوی "مرگ" بهترین آرزوییست که تو را به خوشبختی

 

رهسپار می سازد و زندگی ،عصیانی میشود بر وجود حق لایزال!


 براستی "من" بهای تنهایی خستگیهایی را می دهم

 

که جز با یاد مرگ آرام نمی گیرند؟؟


آیا پهنه ی دنیا و خدای آفریدگارش،

 

همین را لیاقت من از آفرینش "من" دانسته اند؟

 

و هنوز نمیدانم که:

 

اگر هست چرا نیست می شود و اگر نیست چرا هست؟

   
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

وقتی حرف تازه ای نیس؟ باید از چی بنویسم؟
واژه ها دوباره قهرن، با من و چشای خیسم
زل زدن از تو کتابا، به نگاه مات و خسته ام
بازه چشمام ولی انگار، عمریه اونا روبستم
گم شدن میون خطا، بسکه گنگ و پس و پیشن
اول و آخرشون کو؟ جمله ها قصه نمی شن
ما نوشتیم و نوشتیم، سرنوشت بی کتابو
دیگه وقتشه ببندیم، دفتر مشق و حسابو
بیا قصه ها رو این بار، تو نگاه هم بخونیم
اگه واژه ها غریبن، ماها آشنا بمونیم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

به او بگویید دوستش دارم

به او که تنش بوی گلهای سرخ را میدهد

به او که با جادوی کلامش زیباترین لغات را شناختم

به او که لحن صدایش دلپذیرترین آهنگ است

به او که نگاهش به گرمییه آفتاب و لبانش به سرخیه شقایق

ودلش به زلالیه باران است

به او که برای من مینویسد

مینویسد از باران، از شبنم، از گرمای عشق

به او بگویید دوستش دارم

به او که قلبش به وسعت دریاییست

که قایق کوچک دل من درآن غرق شده

به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نورو شعرو ترانه برد

و چشمهایم به را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد

به او بگویید دوستش دارم

به او که صدای پایش را میشنوم، به او که لحن کلامش را میشناسم

به او که عمق نگاهش را میفهمم

به او بگویید دوستش دارم

به او که گل همیشه بهارمن است

به او که قشنگترین بهانه برای بودن من است

و به او که عشق جاودانه من است...

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

  

آنچه امروز نوشتم،

همه تکرار مکررهاییست،

که ز عشق تو به هم بافته ام.

قلمم خسته زتکرار هجاهای من است.

آخرین شعر من،

این واژۀ پردادن نیست.

آخرین واژۀ من،

عشق تو را راندن نیست

خوب میدانم از امروز

تو را جور دگر،

همچو آبی،

به تن خاطره خواهم پاشید.

شاید از حسرت نمناک تو یک جرعه عطش،

بوسۀ پنجره را پاک کند.

بعد از این رسم تو را،

شکل گل، باد، پرنده یا آه...

دیگر از خواب نخواهم پرسید.

بعد از این بغض نخواهد ترکید.

بعد از این قاب نگاهم حتی،

رنگ انکار به چشمان ترم خواهد ریخت.

من تو را نه به هوس،

نه به بی رنگی تکرار، نخواهم بخشید.

بعد از این هرچه ز تو جا مانده،

بی کلام و واژه،

به شکیبایی احساس خدا می بخشم.

آخرین واژۀ تکراری من،

من تو را هم،

به خدا می بخشم...

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

 

2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg

683157lywta4h14o.gif خداوندا ...683157lywta4h14o.gif

 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبا نگاهت، که خواب ندارد، نگاهبانی ام کن683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو در پناه استوار خود – که سستی نپذیرد - بگیرم683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبه نیرویی که بر من داری، مرا بنواز683157lywta4h14o.gif

 

683157lywta4h14o.gifتباه نگردم ، آنجا که تو امیدم باشی683157lywta4h14o.gif

 

683157lywta4h14o.gifچه بسیار نیکی هایی که بر من روا داشتی ، 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو سپاسگزاری من از تو، به پاس آنها، کم بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifچه بسیار آزمونهایی که در آنها افکندی ام ،683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gif و شکیبایی من بر آنها ،683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبه خاطر تو، اندک بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifاکنون ، ای کسی که سپاسگزاریم 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifدر برابر نیکی اش ، کم بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو بی بهره ام مگذاشت683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifای آنکه شکیبایی ام 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifدر آزمونش کم بودو خوارم مگرداند683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifای که در گناه دیدی ام و رسوایم نساختی683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبزرگی و برتری از توست683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gif و ستایش مخصوص توست 683157lywta4h14o.gif

  

 

2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

The image “http://i34.tinypic.com/j953s0.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 در حالی که آخرین قطره باران را زمزمه می کنم

 خود را به پشت پنجره تماشا می رسانم

 و با تمام وجود دعا میکنم

 که تو زودتر بیایی و چراغ آفتاب را از ابرها بگیری.

 صبحگاهان در لبخند خورشید، نگاه روشن تو را می جویم

 و شامگاهان در تبسم دلنشین ماه تو را می بینم.

 کاش عشق را در نگاه بارانی من می خواندی...

  
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

http://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gif

دلم مانند ابر نوبهار است

چنان آیینه های چشمه سار است

سرود شادمانی می سراید

دل شادم پر از نقش و نگار است

دلم از غم شده دریایی از خون

دل بی لیلی ام شد مثل مجنون

اگر دیدارمان ممکن نگردد

بماند این دلم غمخوار و محزون

http://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gifhttp://poempar.persiangig.com/image/poempar.persiangig.ir.nilo.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید شاید...poempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifکس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifباز کن در به جز این خانه مرا نیست پناهیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 

poempar.persiangig.ir.setareh.gifخبر آمد خبری در راه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسرخوش آن دل که از آن آگاه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده از چهره گشاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدست افشان...پای کوبان می رومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبر در سلطان خوبان می رومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifمی‌روم بار دگر مستم کندpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبی‌سر و بی‌پا و بی‌دستم کندpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifمی‌روم کز خویشتن بیرون شومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر پی لیلا رخی مجنون شومpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifهر که نشناسد امام خویش راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبر که بسپارد زمام خویش راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifبا همه‌ی لحن خوش آواییمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر به در کوچه‌ی تنهاییمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای دو سه تا کوچه ز ما دورترpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifنغمه‌ی تو از همه پر شورترpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifکاش که این فاصله را کم کنیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifمحنت این قافله را کم کنیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifکاش که همسایه‌ی ما می‌شدیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifمایه‌ی آسایه‌ی ما می‌شدیpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifهرکه به دیدارتونایل شودpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

poempar.persiangig.ir.setareh.gifیک شبه حلال مسائل شودpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدوش مرا حال خوشی دست دادpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسینه‌ی ما را عطشی دست دادpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifنام تو بردم لبم آتش گرفتpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifشعله به دامان سیاوش گرفتpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifنام تو آرامه‌ی جان من استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifنامه‌ی تو خط امان من استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای نگهت خاست گه آفتابpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifدر من ظلمت زده یک شب بتابpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده برانداز ز چشم ترمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتا بتوانم به رخت بنگرمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifای نفست یار و مددکار ماpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifکی و کجا وعده‌ی دیدار ماpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifدل مستمندم ای جان، به لبت نیاز داردpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifبه هوای دیدن تو هوس حجاز داردpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifبه مکه آمدم ای عشق تا تو را بینمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتویی که نقطه‌ی عطفی به اوج آیینمpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifببوسم خاک پاک جمکران راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifتجلی خانه‌ی پیغمبران راpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifخبر آمد خبری در راه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifسر خوش آن دل که ار آن آگاه استpoempar.persiangig.ir.setareh.gif


poempar.persiangig.ir.setareh.gifشاید این جمعه بیاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif
poempar.persiangig.ir.setareh.gifپرده از چهره گشاید...شایدpoempar.persiangig.ir.setareh.gif

 

http://javidan.persiangig.ir/image/mah12.jpg

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

گفته بودم که تو بر خواهی گشت

من شنیدم که تو می آیی باز

کوچه های دل خود را همه آذین بستم،

خاک را

باران را

آب را، آینه را

قاصدک های پیام آور را

همه هستی، همه زیبایی را

به تماش تو دعوت کردم

من بر این باور خود می مانم

که تو خواهی آمد

6tuvz9e.jpg

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifتو چرا می گویی724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifکه بهاران زیباست724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifو خزان724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifموسم غمگین طبیعت باشد724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifچشم خود باز کنیم724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifو ببینیم که در جشن فرو ریختن724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifاین همه برگ724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifراز زیبایی هست،724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifبرگ ها می سازند724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifفرش زیبایی را724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifزیر پای مردم ،724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifطول پاییز مفروش شده724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifمی رباید ز همه هوش و حواس724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifاینهمه زیبایی اینهمه لحظه ناب724477q91a05862f.gif

724477q91a05862f.gifتو بگو زیبا نیست؟724477q91a05862f.gif

 

724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif724477q91a05862f.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

  گفت: می خوام برات یه یادگاری بنویسم

گفتم: کجا؟ 

 

گفت: رو قلبت

 

گفتم: مگه می تونی

 

گفت: آره سخت نیست آسونه

 

گفتم: باشه بنویس تاهمیشه یادگاری بمونه

یه خنجر برداشت

 

گفتم: این چیه؟

 

گفت: سیسسسسسسس- ساکت شدم

 

گفتم: بنویس دیگه چرا معطلی

 

خنجرو برداشت و با تیزی خنجر نوشت

 

دوستت دارم دیوونه

 

اون رفته*خیلی وقته کجا؟ نمی دونه

 

اما هنوز زخم خنجرش یادگاری رو قلبم مونده

 
کلمات کلیدی :دوستت دارم دیوونه
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

اگه من نفس دارم  دلیل اون  نگاهته

 

اگه من حرف میزنم  فقط واسه جوابته

 

اگه من با دو تا چشمام همه جارو میبینم

 

واسه اینه که چشمام هر جا میری دنبالته

 

بخدا اگه بخوای جونمو قربون میارم

 

مهتاب و ستاره ها رو واسه مهمون میارم

 

اگه میبینی نفس داره میاد داره میره

 

واسه اینه که میخوام به پای تو جون بذارم

 

تو بمون تا همیشه تا من باشم کنار تو

 

تا بشم گل وقتی هستم میون بهار تو
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

داشتم فراموشت می کردم!

اما باز دوباره دیدمت تو غم ها غوطه ور شدم! چرا ؟!!

داشتم فراموشت می کردم!

اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا! چرا ؟!!

داشتی می رفتی از خیال من , خزونی بود بهار من! دیدم تورو خزونم جون گرفت!!!

این قلب سرد و ساکتم دوباره با نگاه گرم و بی ریا و عاشقت زبون گرفت!!!

چرا:

دوباره اومدی صدا رو؟ جون دادی گل بهارو؟ زخم دل دوباره تازه شد؟

شوق نگاه خستمو دوباره دوختی آخر ستاره، حصرتم بی اندازه شد؟

یا راحتم کن و واسه همیشه این دلو بکن ز ریشه، از خیال سرد من برو!

یا باغبون شو و بهارو باز نشون بده گلارو، تو وجود خسته ام برو!
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

قدیما خونه ها کوچیک بودن، کوچه ها بن بست!

اما می دونستی که برای عاشق شدن همیشه اونجا یه نفر هست!

حالا خونه ها بزرگن، کوچه ها، خیابونا خیلی عریضن!

اما افسوس دلها مرده، مردم شهر بزرگ، همه مریضن!

از ته دل دیگه هیچکس نمی خنده!

هیچکی به هیچکی دیگه دل نمی بنده!

قدیما کوچه ها تنگ بودن، اما حالا دلان که تنگن!

آدما با همدیگه همش تو جنگن!

بیشتر عشقهای امروز، عشق نه، مایه ی ننگن!

از ته دل دیگه هیچکس نمی خنده!

هیچکی به هیچکی دیگه دل نمی بنده!

نفسها تو سینه حبسه، آدم از همه می ترسه!

اعتمادی به کسی نیست، عشقی و همنفسی نیست!

قلب زندگی شکسته!

نفسها تو سینه حبسه!

از ته دل دیگه هیچکس نمی خنده!

هیچکی به هیچکی دیگه دل نمی بنده!
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

 

از دی که گذشت، بیش از آن یاد مکن

فردا که نیامدست، فریاد مکن

بر آمده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش، عمر بر باد مکن!

 

از آمدنم نبود گردون را سود

وز رفتن من جاه و جلالش نفزود

از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود

کین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟!

 

ای بس که نباشیم، جهان خواهد بود

بی نام ز ما و بی نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم، نبود هیچ خلل

زین پس چو نباشیم، همان خواهد بود!

 

خیام تو گفتی که بسی خواهی خفت

بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جور

گفتی که به کس نگو این راز نهفت

هر لاله که پژمرد، نخواهد بشکفت

 

تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت؟

تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟

رو بر سر لوحه بین که استاد قلم

روز ازل آنچه بودنی بود، نوشت!
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧

Click to view full size image

همان که گاهی می‌شکند
قلب

قلبی که از بودن آن باخبر است 

 

قلب

 

قلبی که از حضورش بی‌خبر

قلب

قلبی که از آن باخبر است

 

قلب

 

همان قلبی است که در سینه می‌تپد

قلب

همان که گاهی می‌شکند؛

قلب

گاهی می‌گیرد و گاهی می‌سوزد

قلب

گاهی سنگ می‌شود و سخت و سیاه

قلب

و گاهی هم از دست می‌رود

قلب

با این دل است که عاشق می‌شویم

قلب

با این دل است که نفرین می‌کنیم

قلب

و گاهی وقت‌ها هم کینه می‌ورزی

قلب

اما قلب دیگری هم هست؛

قلب

قلبی که از بودنش بی‌خبریم

قلب

این قلب اما در سینه، جا نمی‌شود

قلب

و به جای این که بتپد

قلب

 … می‌وزد و می‌بارد و می‌گیرد و می‌تابد

قلب

این قلب نه می‌شکند و نه می‌سوزد و نه می‌گیرد

قلب

سیاه و سنگ هم نمی‌شود

قلب

از دست هم نمی‌رود

قلب

زلال است و جاری

قلب

مثل رود و نسیم

قلب

و آن قدر سبک است که هیچ وقت هیچ جا نمی‌ماند

قلب

بالا می‌رود و بالا می‌رود و بین زمین و ملکوت می‌رقصد

قلب

این همان قلب است که وقتی تو نفرین می‌کنی،

 

قلب

 

او دعا می‌کند

قلب

وقتی تو می‌رنجی، او می‌بخشد

قلب

این قلب کار خودش را می‌کند

قلب

نه به احساست کاری دارد نه به تعلّقت

قلب

نه به آن چه می‌گویی؛ نه به آن چه می‌خواهی

قلب

و آدم‌ها به خاطر همین دوست‌داشتنی‌اند

قلب

به خاطر قلب دیگرشان


بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

ek48pd.gif

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست

743532d7zvrepqh0.gif 

غنچه آنروز ندانست که این گریه ز چیست!!!

743532d7zvrepqh0.gif 

باغ پر گل شد و هر غنچه به گل شد تبدیل

743532d7zvrepqh0.gif 

گریه ی باغ فزون تر شد و چون ابر گریست

743532d7zvrepqh0.gif 

باغبان آمد و یک یک همه ی گلها را چید

743532d7zvrepqh0.gif 

باغ عریان شد و دیدند که از گل خالی ست

743532d7zvrepqh0.gif 

باغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل؟!!

743532d7zvrepqh0.gif 

گفت: پژمردگی اش را نتوانم نگریست

743532d7zvrepqh0.gif 

من اگر از روی هر شاخه نچینم گل را

743532d7zvrepqh0.gif 

چه به گلزار و چه گلدان، دگر عمرش فانی ست

743532d7zvrepqh0.gif 

همه محکوم به مرگند، چه انسان، چه گیاه

743532d7zvrepqh0.gif 

این چنین است همه کاره جهان تا باقی ست!!!

743532d7zvrepqh0.gif 

گریه ی باغ از آن بود که او میدانست

743532d7zvrepqh0.gif 

غنچه گر گل بشود هستی او گردد نیست!!!

743532d7zvrepqh0.gif 

رسم تقدیر چنین است و چنین خواهد بود

743532d7zvrepqh0.gif 

میرود عمر، ولی خنده به لب باید زیست!!!....

ek48pd.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

1jw115.gif

مدت هابود که می خواستم رازی را که در سینه دارم

به تو بگویم...

 اما نتوانستم...

دوست داشتم هنگامی که از کنارم می گذری

این راز را در چشمان عاشقم بخوانی...

ولی تو با بی اعتنایی می گذشتی تا اینکه امروز

قلم را برداشتم تا از بی مهریت بنویسم...

 ولی وقتی قلم را از روی کاغذ برداشتم دیدم نوشته ام:

 "با تمام وجود دوستت دارم"...

 

1jw115.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که مرا دوست نداری471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gif بین من و عشق تو 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifولی فاصله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتم که صبر کن و گوش به من دار 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که نه باید بروم 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifحوصله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifپرواز عجب عادت خوبیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifولی تو رفتی 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifدیگر اثر از چلچله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که کمی فکر خودم باشم471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifآنوقت جز عشق تو 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifدر خاطر من مشغله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifرفتی توخدا پشت وپناهت به سلامت 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifبگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif


730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

884414aeo26qlzts.gif بگذار از عشق بگوییم884414aeo26qlzts.gif


بگذار تو را تکان دهم، بگذار تو را بچرخانم
دستم را بگیر

تو را به آغازی تازه خواهم برد
به دیدن سرزمین موعود

بگذار دوستت داشته باشم
تو را به آغازی تازه خواهم برد

با تمام قلبم
عزیزم به من اعتماد کن، همان طور که من به تو اعتماد می کنم
من این کار را از ابتدا انجام دادم

و هر روز و هر بار
همواره میخواهم بگویم

بگذار از عشق بگوییم،

884414aeo26qlzts.gif عشق 884414aeo26qlzts.gif

این تمام رویای من است

رویاهایت را دور نیانداز
هرگز مغلوب نخواهی شد

عشق را زنده نگه دار

love.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

اگه خورشید غروبم
بی توسرد و بی فروغم
وقتی هستی با تو شادم
نمیره عشق تویادم!

 

هنوزم میای توخوابم توشبای پرستاره
هنوزم میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره


خبر نداشتی میری تنهامیشم تنهاترین عاشق دنیامیشم!

چگونه بگذرم ازعشق ازدلبستگیهایم چگونه میروی با اینکه میدانی چه تنهایم؟

10.gif

 
کلمات کلیدی :تنها ترین عاشق دنیا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧

ز  دست دیده و دل هر دو فریاد   

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم   خنجری   نیشش   ز فولاد

زنم  بر  دیده  تا  دل گرددآزاد             
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧

خرســند شــدیم از اینكه امــروز

   

رنگـی دگـر اسـت نه رنگ دیـروز

   

تا شب نشــده رنگ دگـر شــو

   

گفتنـد از این نكتـه، هـــــــزار نكته بیامــــوز
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧

ای آفریننده عالم!

بگذار در باغ رویاهای تو گلی درخشنده باشم

یا می شود که من ستاره کوچکی بر نخ بی زمان عشق تو

همانند یک دانه بر گردنبند بی نهایت ملکوت تو جای بگیرم

الهی بزرگترین افتخار یعنی فرودست ترین مکان را

در قلب خود به من عطا کن

در آنجا من به آفرینش باشکوه ترین رویاهای زندگی خواهم نگریست

 

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧

الهی مباد روزی که با نابرباری یا کینه جویی

بر نادانی افراد خطاکار بیفزایم

الهی الهام بخش من باش تا با

بخشش دعا و اشک عشق خود به همه یاری دهم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧

از خداوند خواستم درد را از من بگیرد

خداوند گفت نه.

وظیفه من نیست دردت را از بین ببرم تو خودت باید

دردها را رها کنی.

از خداوند خواستم به من بردباری عطا کند.

خداوند گفت نه.

بردباری حاصل فرعی آزمایشات سخت است.اعطایی نیست

بلکه باید آن را به دست آوری.

از خداوند خواستم به من خوشبختی بدهد.

خداوند گفت نه.

خوشبختی در دست خودتان است من به شما برکت میدهم

از خداوند خواستم رنج را از من بگیرد.

خداوند گفت نه.

رنج شما را از جاذبه های دور می کند و به من نزدیک.

از خداوند خواستم روحم را تعالی بخشد.

خداوند گفت نه.

شما باید خودتان رشد کنید و من به شما شکل می بخشم تا بارور شوید.

از خداوند خواستم همه چیزهایی را که موجب لذت بخش

بودن زندگی می شود به من دهد.

خداوند گفت نه.

به شما زندگی می دهم تا از همه چیز لذت ببرید.

از خداوند خواستم به من کمک کند دیگران را همان قدر دوست داشته باشم

که او مرا دوست دارد.

خداوند گفت هان... سر انجام سر عقل آمدی.

از خداوند خواستم برایم دوستانی بفرستد.

او شما را فرستاد سلام
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧

  شام   غریبان

 
کلمات کلیدی :شام غریبان
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧

کسی میبرد سوی خیمه ها نعش نگاهت را

 

    و در جام  شفق می ریخت طعم تلخ آهت را

 

تو زانو میزدی به خاک و پشت آب خم میشد

 

و می بوسید لب های عطش چشم سیاهت را

 

تو در رقص جنون و مشک اشک افشان و دل بی تاب

 

چه زیبا یاوری کردی امیر بی سپاهت را

 

کبوتر های دستت را که پردادند نالیدی

 

بیا خورشید تنـهایم بیا کشتند ماهت را

 

و آن سوتر بدون جذبه دستان سرسبزت

 

به قربانگاه میبردند تنها تکیه گاهت را  

 

 ببین پروانه های تشنه ات در دشت می چرخند

 

و معصومانه می جویند آغوش پناهت را  

       

در اوج لحظه های شوم  و حسرت جان دادی

 

کسی میبرد سوی خیمه ها نعش نگاهت را

  

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧

مشاهده یادداشت خصوصی
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧

 

امشب شهادت‏نامة عشاق امضا می‏شود
فردا ز خون عاشقان،  این دشت،  دریا می‏شود
امشب کنار یکدگر،  بنشسته آل‏مصطفی
فردا پریشان جمعشان، چون قلب زهرا می‏شود
امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی
فردا صدای الامان،  زین دشت برپا می‏شود
امشب کنار مادرش،  لب‏تشنه اصغر خفته است
فردا خدایا بسترش،  آغوش صحرا می‏شود
امشب که جمع کودکان،  در خواب ناز آسوده‏اند
فردا به زیر خارها، گم‏گشته پیدا می‏شود
امشب رقیه حلقة زرّین اگر دارد به گوش
فردا دریغ این گوشوار، از گوش او وا می‏شود
امشب به خیل تشنگان، عباس باشد پاسبان
فردا کنار علقمه، بی‏دست، سقّا می‏شود
امشب بُوَد جای علی، آغوش گرم مادرش
فردا چو گلها پیکرش، پامال اعدا می‏شود
امشب گرفته در میان، اصحاب، ثارالله را
فردا عزیز فاطمه، بی‏یار و تنها می‏شود
امشب به دست شاه دین، باشد سلیمانی نگین
فردا به دست ساربان، این حلقه، یغما می‏شود
امشب سَر سِرّ خدا، بر دامن زینب بُوَد
فردا انیس خولی و دِیر نصاری می‏شود
ترسم زمین و آسمان، زیر و زبر گردد

فردا اسارت‏نامة زینب چو اجرا می‏شود

حبیب‏الله چایچیان
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧

 

 

20f7o1l.jpg

 

 

 

 

 

 

چه  کنم  با غم  دل

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧

 

 

47tuaaa[1].gif

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

 

 

47tuaaa[1].gif

کاش بودیم آن زمان کاری کنیم از تو و طفلان تو یاری کنیم
کاش ما هم کربلایی می شدیم در رکاب تو فدایی می شدیم

 

 

47tuaaa[1].gif

 

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

 

 

47tuaaa[1].gif

آبروی حسین به کهکشان می ارزد یک موی حسین بر دو جهان می ارزد
گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

 

47tuaaa[1].gif

ار سینه من نوشته بین الحرمین : نصف قلبم با ابالفضل ،
نصف دیگر با حسین . . . السلام علی الحسین و علی عباس الحسی

47tuaaa[1].gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧

چشمه چشمه می جوشد خون اطهرت اینجا
کور می کند شب را زخم خنجرت اینجا
چشمه چشمه می جوشد از دل زمین هر شب
خون اصغرت آن جا،  خون اکبرت اینجا
می‏رسد به گوشم گرم بانگ خطبه‏ای پرشور
خطبه‏‏ای که بعد از تو خوانده خواهرت اینجا
از فرات می‏جوشد موج و می‏زند بوسه
بر کرانة خشکِ حلق و حنجرت اینجا
کربلا چه پیوندی با فدک مگر دارد؟
غصب می‏شود از تو سهم مادرت اینجا
یک نهال بارآور غَرس می‏شود در خاک
قطع می‏شود دستی از برادرت اینجا
این فرشتة وحی است وحی تازه آیا چیست؟
روی نیزه می‏خواند آیه‏ای سرت اینجا
این ضریح شش گوشه،  حج پاکبازان است
آب می‏شوم از شرم در برابرت اینجا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧

سلام من به محرم  به دست و مشک ابوالفضل

به ناامیدی سقا به سوز و اشک ابوالفضل

سلام من به محرم  به قد و قامت اکبر

به خشک اذان گوی زیر نیزه و خنجر

سلام من به محرم  به دست و بازوی قاسم

به شوق شهد شهادت  حنای گیسوی قاسم

سلام من به محرم  به گاهواره اصغر

به اشک خجلت شاه و گلوی پاره اصغر

سلام من به محرم  به احترام سکینه

به آن ملیکه که رویش ندیده چشم مدینه

سلام من به محرم  به عاشقی زهیرش

به بازگشتن حر  خروج ختم به خیرش

سلام من به محرم  به مسلم و به حبیبش

به رو سپیدی عون و بوی عطر عجیبش

سلام من به محرم  به زنگ محمل زینب

به پاره پاره تن بی  سر مقابل رینب

سلام من به محرم  به انتظار رقیه

به پای آبله بسته به چشم تار رقیه

سلام من به محرم  به شور و حال عیانش

سلام من به حسین و به اشک سینه زنانش

سلام من به محرم  به حزن نغمه هایش

به پرچم و به سیاهی  به خیمه های عزایش

التماس دعا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧

مى‏خواهم بقچه حرفهاى بردوش مانده‏ام را براى تو پهن کنم نمى‏دانم، نمى‏دانم تاب شنیدن حرفهایم را دارى یا نه؟
تو خود بگو حدیث عشق را با کدامین زبان قاصر مى‏توان بیان کرد
و راستى گفتى که در گذر زمان شاید کربلا و آن غم جانسوزش را فراموش کنم و تو (کربلا) واقعا نمى‏دانستى یا در خاطرات نمى‏گنجید که هر چه مى‏گذرد داغ آن غم پنهانى تو در من سوزناک‏تر مى‏شود به قدرى که بندبند تنم را به آتش کشیده است .
کربلا اندکى درنگ کن تو که خود شاهد بودى
برایم بگو: هنوز صداى شیهه اسبان تشنه قافله عشق را مى‏شنوم
هنوز گرد و غبار سم اسبان را به چشم مى‏بینم
 
هنوز رد پاى غریبانه حضرت زینب سلام الله علیها بر روى تل زینبیه باقى مانده است .
هنوز نواى دلنشین آخرین نماز امام حسین (ع) در گرما گرم ظهر عاشورا آن مقتداى هر چه عاشق که هست در گوش جانم طنین انداز مى‏شود
هنوز پرپر شدن آن نو گل نوخاسته دامن ائمه را مى‏بینم و مشاهده مى‏کنم
هنوز فریاد العطش العطش طفلان معصوم حرم در تاریخى از فراسوى سال‏ها به گوش مى‏رسد آیا تو مى‏شنوى .
هنوز آواى «یا اخا ادرک اخاى‏» ابوالفضل العباس (ع) در گوش زمین و زمان به کرات تکرار مى‏شود و اگر قدرى درنگ کنى به گوش جان مى‏توانى آن را بشنوى .
هنوز فریاد «هل من ناصر ینصرنى‏» حضرت امام حسین (ع) را به رسایى مى‏شنوم،
نمى‏دانم که آیا تو آن لحظه را درک کردى یا نه؟ . . . .
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧

کربلا مى‏دانم من و تو هر دو دلتنگیم من دلتنگ درک نکردن واقعه عاشورا

و تو دلتنگ مردان نامرد روز عاشورا که حسین زمانشان را یارى نکردند .
کربلا بغض فرو خورده‏ات را امروز براى من شکوفا کن و بگو بگو

کربلا . . . کربلا . . . خاطر کوچکم دیگر یاراى گفتن ندارد .
تو بگو: بگو که چگونه تاب آوردى؟
بگو که چگونه توانستى صحنه عاشورا را ببینى و خم بر ابرو نیاورى .
بگو که چطور شیهه اسبان هنوز در گوش جانت طنین انداز است .
بگو، بگو که هنوز هم که هنوز است در سجده نمازت براى واقعه

عاشورا خون گریه مى‏کنى .بگو بگو که هنوز به یاد تشنگى کربلا کام

جانت‏خشک خشک است و جگرت هنوز هم به یاد آن روز تبدار است .
کربلا بگو بر تو چه گذشت آن زمان که قافله عشق با خیل خصم به مبارزه

برخاست و تو چگونه توانستى تحمل کنى که کبوتران قافله عشق یکى پس از

دیگرى جلوى چشمانت پرپر شوند و آیا جگرت آتش نگرفت؟
آیا جگرت آتش نگرفت زمانى که امام حسین (ع) تنها و بى‏یاور

در برابر انبوه دشمن ایستاده بود، آه مى‏دانم که گفتى دستانت ‏بسته بود و پاهایت

از حجب و حیا یاراى راه رفتن نداشت و از چشمانت‏باران خون مى‏بارید
و راستى آن هنگام که شمر بى‏حیا سر از تن گل آلاله شفق فام قافله جدا مى‏کرد

در قلب تو آشوبى به پاخاست و طوفانى در گرفت که دیگر چشم را یاراى دیدن نبود .
کربلا هنوز با تو درد دل دارم که برایت خواهم گفت . . . .

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧

تقدیم  به   علمدار  عشق   عباس(ع)

شبی پروانگان در میهمانی طالب شمع شدند،قرار شد تا یکی از پروانگان از شمع برای دیگران خبر آورد

پروانه اول به سمت شمع رفت و از دور به تماشای نور و حرارت آن نشست و بازگشت ، اما صاحب

 نظر جمع گفت تو از شمع خبر نداری ، پروانه دوم به شمع نزدیکتر شداما صاحب نظر به او هم گفت تو نیز 

 از شمع خبر نداری ، تا اینکه پروانه سوم درحالی که مستِ مست شده بود به سمت شمع رفت و روی آن نشست،

 با آن آتش گرفت و هم رنگ آن شد  صاحب نظر رو به جمع گفت :

 

برای  مشاهده کامل مطلب لطفا   ادامه مطلب را کیلیک کنید  

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

salaam6.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

47tuaaa[1].gif

 

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت هرکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد

 

47tuaaa[1].gif

 

گرچه باید در غمش بگریستن ای خوشا یک دم حسینی زیستن

 

 

47tuaaa[1].gif

 

آن کشته که دین زنده به نامش باشد پاینده نماز از قیامش باشد

زیباست بر او گریه ولی زیباتر سرمشق گرفتن از مرامش باشد

 

47tuaaa[1].gif

 

کسی که پیرهن عشق تو به تن نکند به صد کفن اگر آیدبه

حشر عریان است

 

47tuaaa[1].gif

 

 

یا زینب ! نگو در کربلا چه گذشت بگو ما چه کنیم

 

47tuaaa[1].gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

47tuaaa[1].gif

یا حسین .... هنوز کوه ها پژواک هل من ناصر تو را به هم هدیهمیکنند

47tuaaa[1].gif

یا حسین .... تو را عاشقم آنسان که در میدان خورشیدی نه آنسان که مردم تو را تشنه می بینند

47tuaaa[1].gif

الهی دعای فرج ما را همچون نامه های کوفیان به امام حسین(ع) قرار مده

47tuaaa[1].gif

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

47tuaaa[1].gif
کلمات کلیدی :یا حسین تو را عاشقم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

شایداین جمعه بایدشاید...
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

 

وقتی انسان تنها می شود، وقتی که دیگر هیچکس  برای همراهی وکمک به او پیشقدم نمی شود،

 وقتی همه درها بسته می شود وهمه راهها سیاه می شوند، آنگاه کافی است که رو برگردانیم و حضور  اورادُرست در کنار خودمان حس کنیم و از او کمک بگیریم.
کلمات کلیدی :از او کمک بگیریم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

  وقتی   بزرگترین   آرزوی   دل   کوچیکت   این   باشه   که

  داغ  کربلا   به   دلت   نمونه

  وقتی   دلت  خیلی  برای   آقا   تنگ   شده  و  کلی  درد  توی  دلته

          که   می خوای  فقط   به   اباعبدالله  بگی  اونوقت   یه   مطلبی   رو   میبینی :

                                  شرکت در مسابقه وبلاگ نویسی عاشورا

       که  با   اون   فقط   میتونی   دردهای   دلت   رو   توی   این   ایام   بنویسی  

   و    بزاری   توی   وبلاگت

        که   شا ید خود   آقا   نظر ی   کنه   و  تو روهم   دعوت   کنه   بری    کربلا اون وقت

  فقط  یه  زمزمه   است   که   دل   کوچیک   و   غم گرفته   تو رو   آروم   میکنه:

  بر مشامم می رسد   هر   لحظ  ه بوی کربلا    بر  دلم   ترسد   بماند   آرزوی   کربلا

  التماس دعا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

خوش به حالتون که آزادید

کاش منم پرنده بودم

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

mo_wall06.jpg
کلمات کلیدی :طواف عشق
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
کلمات کلیدی :طراوت داد و رفت
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

بوی محرم در هوای شهر پیچیده .
 بوی محرم یعنی روح حسین و روح حسین یعنی بیعت ناگسستنی ما با اسلام ,
با محمد امین و با خون های جاری در صحرای کربلا .....
بوی محرم همان بوی آشناییست...
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

 

مختصری از زندگینامه امام حسین ( علیه السلام )

نام : حسین (سومین امام که به امر خداوند تعیین شده است )
کنیه :ابو عبد اللّه

لقب : خامس آل عبا، سبط، شهید، وفى ، زکى
پدر : حضرت على بن ابى طالب (ع )
مادر: حضرت فاطمه (س )
تاریخ ولادت : شنبه سوم شعبان ، سال چهارم هجرى
مکان ولادت : مدینه
مدت عمر : 57 سال
علت شهادت : پس از روى کار آمدن یزید، امام که او را نالایق
 
میدانست تن به ذلت بیعت و سازش با او را نداد و براى افشاى او به فرمان خدا از مدینه به مکه و سپس به طرف کوفه و کربلا حرکت کردند و همراه با یاران خود با لب تشنه توسط دشمنان اسلام شهید شدند.
قاتل : صالح بن وهب مزنى ، سنان بن انس و شمر بن ذى الجوشن ، (لعنت خدا بر آنها)
زمان شهادت : جمعه دهم محرم ، سال 61 هجرى
مکان شهادت و دفن : کربلا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

در سوگ تو داغ به دل آب افتاد

وز بار غمت دیده ام از خواب افتاد

ای کاش که من عصای دستت بودم

آن لحظه که زانوانت از تاب افتاد

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

چرا ای  تیغ بر اصغر نشستی

چرا بر طایر بی پر نشستی

الهی چون فلک سرگشته بودی

به قلب حرمله برگشته بودی
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

سلام بر شیعیان

سلام بر حسین وعباسش

سلام بر سجاد و سجده هایش

سلام بر علی اکبر و جوانیش

و

سلام بر قهرمان کربلا زینب
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

لیلی من خیلی مهربونه. وفای لیلی من حرف سر زبونهاست. لیلی من عاشقش رو دوست داره. به اون لطف می کنه. با اون مهربونه. اونو زیر پر و بال خودش میگیره. به اون عزت میده. به اون راه و رسم عاشقی رو یاد میده. به اون معرفت میده. به اون همه زیبایی های دنیا و آخرت رو میده. . لیلی من کشتی نجاته. کشتی لیلی من خیلی وسیعه. همه می تونن سوارش بشن. خیلی هم سریع میره تا پیش خدا(جل جلاله). هرکی عاشق لیلی من میشه خدا هم اونو دوست داره. لیلی من عاشقش رو برای خودش جدا می کنه. عاشق لیلی من شدن خیلی صفا داره. اسمش هم دل آدم رو می بره. وقتی باهاش خودمونی میشی براش میمیری. لیلی من همیشه باهاته. هر وقت دلت براش تنگ شد. کافیه رو به قبله بایستی و دستاتو بزاری رو سینه ات و بگی: السلام علیک یا اباعبدالله(ع). اگر عاشق واقعی لیلی باشی، جواب سلامت رو میده و تو هم میشنوی. اونوقت لیلی میره تو سینه ات. میره تو دلت. میره تو قلبت و همیشه پیشته. بعد کم کم مثل خودش میشی. یه لیلی. ی لیلیه کوچولو... .

التماس دعا

 

 

 

 

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

حسین جان

 

هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست

عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

السلام علیک یا اباعبدالله

و علی  الارواح  التی حلت

حلت  بفنائک علیک منی

سلام الله ابدامابقیت وبقی

اللیل و  النهار و لا جعله الله

اخر  ا لعهد  منی  لز یار تکم

السلام علی الحسین و علی

علی بن الحسین و علی اولاد

الحسین و علی اصحاب الحسین
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

السلام علیک یا اباعبدالله

سلام بر تو ای ابا عبدالله

السلام علیک یابن رسول الله

سلام بر تو ای فرزند رسول خدا

السلام علیک یابنامیرالمومنین و ابن سیدالوصیین

سلام بر تو ای فرزند امیر مومنان و فرزند آقای اوصیا

السلام علیک یابن فاطمه سیده نسا العالمین

سلام بر تو ای فرزند فاطمه بانوی زنان جهانیان

السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره و الوتر

سلام بر تو ای خون(انقلابی)خدائی و فرزند خون انقلابی و ای تک و تنها مانده
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

کربلایی نشدم

خجلت این غم دارم

تا ابد در دل خود شور محرم دارم
کلمات کلیدی :کربلایی نشدم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

در بند حسین هر که شد آزاد است

      هر دل که خراب او بود آباد است

              فردای   قیامت   که   همه   غمگینند

                     هردل که غم حسین دارد شاد است

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

دریا به طلب از برهوت تو گذشت

 

یک قافله نعره در سکوت تو گذشت

 

آن  روز اگر چه  تشنه  بودی   اما

 

صد رشته قنات  از قنوت تو گذشت
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

مسافرای کربلا دارن میرن به مهمونی

 دل رو بزن به قافله اگه  می خوای جا نمونی

توی صف زنجیرزنا آقا تماشات می کنه

آره یه قطره عاشقی وصل به دریات می کنه
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

خواهید به سوی دوست پرواز کنید

 

یا زندگی دوباره آغاز کنید

 

یک پنجره از اتاق تنهایی تان

 

هر صبح به سمت کربلا باز کنید
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

                         View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت.. دیگر قابل بازگشت نیست

سخن...موقعیت...زمان   

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که باعث میشه تو شخص بزرگی بشی

سختکوشی..صداقت...موفقیت

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که شخصیت انسان را  از بین میبرد

حرص...غرور..خشم

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست  که هیچ زمان نباید از دست داد

آرامش...امید...شرافت  

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که همیشگی و قطعی نیست

رویاهای انسان...موفقیت ...شانس

View Full Size Image

سه چیز در زندگی هست که بسیار قیمتی و ارزشمند هست

عشق...شرافت نفس...زمان

View Full Size Image
کلمات کلیدی :عشق شرافت نفس زمان
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

از عرش به دیدنش خدا آمده بود

   با اشک محمد از حرا آمده بود

    بنگر که چه می کند اباعبدا...

       کعبه به طواف کربلا آمده بود
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

آشنای عشق را بی آشنا خواندن خطاست

در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین

خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است

قتلگاهی برتر از کوه منا دارد حسین
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

یادم ز وفای اشجع الناس آید

وز چشم ترم سوده الماس آید

آید به جهان اگر حسین دگری

هیهات برادری چو عباس آید
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

  هر گل خوشبو که گل یاس نیست

                  هر چه تلالو کند الماس نیست

                                   ماه زیاد است و برادر بسی

                                         هیچ یکی حضرت عباس نیست
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

وقتی بزرگترین آرزوی دل کوچیکت این باشه که

داغ کربلا به دلت نمونه

وقتی دلت خیلی برای آقا تنگ شده و کلی درد توی دلته

که می خوای فقط به اباعبدالله بگی اونوقت یه مطلبی رو میبینی:

(( شرکت در مسابقه وبلاگ نویسی عاشورا ))

که با اون فقط میتونی دردهای دلت رو توی این ایام بنویسی

حرفهایی که یه عمر تو سینت موندن رو بزاری توی وبلاگت

که شاید خود آقا نظر کنه و تو رو دعوت کنه بری کربلا

فقط یه زمزمه است که دل کوچیک و غم گرفته تو رو آروم میکنه:

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا         بر دلم ترسد بماند آرزوی کربلا

      التماس دعا
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت،

                      ببین چه بدست آورده ای

                           و در قبال آن چه از دست داده ای
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

خداوند درک وفهم بخشش را به من بفهمان :  تا درباره شایستگی وعدم شایستگی آدمها قضاوت نکنم ، با عشق واحترام ببخشم نه با منت وتحقیر وهیچگاه وقار آدمها را خدشه دار نکنم واز لذت واقعی بخشیدن محروم نمانم و از تو می خواهم دلی عطا کن خواهان بخشیدن به همه چیز .

                     
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

یا رب دلی دارم که در عالم نمیگنجد

به هر جا میبرم او را ٫ در آن محفل نمی گنجد

برای هر قدم یا رب ٫ به سوی تو دعا کردم

به دستانم نگاهی کن٫ مرا یا رب صدایی کن

مرا یا رب تو یاری ده٫ نشان از این دو راهی ده

به سوی خود بخوان هر دم مرا از خود رهایی ده
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

دورمشو از من

 داشتن تو در هر زمانی برای من یک آرامش ابدی است هرگر جای تلخ و یا شیرینی ندیدم که تو در آن نباشی و اگر می یافتم هرگز به آنجا قدم نمی گذاشتم

همه ی تواناییهایم و نا توانیهایم را در نوعی از عشق و وابستگی به تو می دانم

من هنوز هم از اینکه اجازه می دهی با این هم سر پیچی باز هم به تو فکر کنم خیلی سپاسگزارم

از اینکه هنوز هم یادی از خودت را در دلم به جا می گذاری و نمی روی بسیار سپاسگزارم

ای خدا گاهی دلم بسیار برای خودم می سوزد

اما یک چیز را هنوز درک می کنم واینکه
هرگز نباید از تو دور باشم

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧

هر چه لحظه ها به هم نزدیک تر می شوند

خواب من افسرده تر می شود

هر چه قدم هایم آهسته تر نزدیک می شوند

صدای قدمهایت تند تر دور می شوند

هر چه با خود می گویم من عاشق تو ام

تو بی خیال تر می گویی من ازآن تو نیستم

و هر چه دور تر از تو می شوم

صدای تو نزدیک تر می شود

هر چه باران بیشتر می بارد

من بیشتر فکر می کنم که نیستی

هرچه بیشتر برف می آید

من بیشتر آب می شوم

هرچه راه ها کوتاه تر می شوند

سفر برایم گرانتر می آید

و هر چه ثانیه ها کمتر

زندگی برایم جهنم تر می شود

عجب ثانیه ای است میان ماندن وگذر کردن

هرچه این ثانیه بیشتر طول می کشد

انگار فاصله مردن به من نزدیک تر می شود.
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧

شبی پروانگان در میهمانی طالب شمع شدند،قرار شد تا یکی از پروانگان از شمع برای دیگران خبر آوردپروانه اول به سمت شمع رفت و از دور به تماشای نور و حرارت آن نشست و بازگشت ، اما صاحب نظر جمع گفت تو از شمع خبر نداری ، پروانه دوم به شمع نزدیکتر شداما صاحب نظر به او هم گفت تو نیز  از شمع خبر نداری ، تا اینکه پروانه سوم درحالی که مستِ مست شده بود به سمت شمع رفت و روی آن نشست، با آن آتش گرفت و هم رنگ آن شد  صاحب نظر رو به جمع گفت :

 گفت این پروانه در کار است و بس//  کس چه داند این خبردار است و بس

 آن که شد هم بی خبر هم بی اثر// از میان جمله او دارد خبر         
اما راه رسیدن به شمع که راه آسانی نیست ! هست؟


*********************************************************                                            

داستان پروانه چهارم ، داستان غریبی است ، داستان پروانه ای که از همان کودکی برای در کنار شمع سوختن تمرین کرده بود ، آنگونه که گویا برای همین به دنیا آمده بود . اما روز میهمانی پروانگان، صاحب نظر سرنوشت دیگری برای پروانه چهارم رقم زد . قرار شد پروانه چهارم برای آنکه در کنار شمع بسوزد ، کاری برای شمع انجام دهد. وه که چه لحظه ی عاشقانه ای است آن هنگام که معشوق از عاشق چیزی بخواهد ! پروانه ای که همه ی آرزوی این سالهایش جان دادن در کنار شمع است، را که از آب آوردن برای خیمه گاه هراسی نیست ، هست ؟! پروانه راهی ، راه رسیدن به شمع شد .

**********************************************************

وقتی مشک خود را پر از وفای به معشوق کرد ، گرمای شمع را بیش از هر زمان دیگر حس می کرد ، در وجودش شور شوقی به پا شده بود . رو به سوی خیمه گاه کرد. حال از دور نور شمع را نیز می دید ، هر قدمی که بر می داشت گرمای شمع در وجودش بیشتر می شد. کم کم مانند پروانه سوم مست شمع شد، آنقدر مست که، قطع شدن بال راستش را حس نکرد . پروانه ای که سالها برای رسیدن به شمع تمرین کرده بود را یک بال هم می توانست به مطلوب برساندحرارات شمع در وجودش چنان غوغا کرده بود که قطع بال دوم  نیز او را باز نداشت. پروانه بی بال و مست رو به سوی شمع می رفت.               

      اگر که تشنه کامم از باده ی تو مستم//  چه غم اگر جدا شد از عشق تو دو دستم

 

چون عشق بازی پروانه با شمع کامل شد ، صاحب نظر این بار مدرک وفاداری پروانه را هدف گرفت ، شور شوق عاشق را نشانه رفت ، آرزوی سالیان دراز عباس را قصد کرد  و امان از آن لحظه که وفای عاشق به معشوق بر باد برود! عباس همان عاشق و شیدای شمع،رو از شمع بر گرداند. راه دیگری در پیش گرفت اما این بار هم قدم که بر می داشت بیشتر آتش می گرفت .داستان عجیبی است داستان پروانه چهارم ، پروانه شمع شد و شمع پروانه ، گویا قرار بود عباس در کنار حسین بسوزد اما اتفاق دیگری افتاد پروانه آنقدر شرمنده شده بود که حسین در کنار او آتش گرفت .....

صاحب نظر  که این صحنه های عاشقانه را آفریده بود ،  آرزوی پروانه ی سوخته را طور دیگری پاسخ داد :

 

بیا مرا کمک کن ای آشنا به دردم ....... که دور مادر تو پروانه سان به گردم


می دانید چیست ؟! اصلا قرار نیست ما ، همه مثل پروانه سوم

به شمع  برسیم ، اگر دستمان خالی شد اگر توان رسیدن به

شمع را هم نداشتیم ، فقط کافی است کمی شرمنده معشوق

 باشیم ، آن وقت خواهید دید که این شمع است که به

سراغمان می آید .

جا دارد از خجالت عاشق اگر بمیرد .... به دست خالی من معشوق بوسه گیرد
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧

الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار

سلام

شب بخیر

امشب شب اول ماه محرم هست

راستش داشتم فکر میکردم چی بنویسم

به این نتیجه رسیدم که با حال و هوای این ایام

مطلب بزارم شاید صاحب همین ماه یه نظری هم به من کنه

التماس دعا

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ دی ۱۳۸٧


دیشب کنار پنجره چشمانم نشستم

باران بارید........

شیشه را خیس کرد

من نتوانستم آن طرف شیشه را ببینم

و تو از آن سوی پنجره گذشتی
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ دی ۱۳۸٧

 آمده ام که سر نهم، عشق ترا به سر برم
ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم
آمده ام چو عقل و جان، از همه دیده ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله ی نظر برم
آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم
آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم
گر شکند دل مرا، جان بدهم به دلشکن
گر ز سرم کله برد، من زمیان کمر برم
اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم ؟
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم ؟
آنکه ز زخم تیر او، کوه شکاف می کند
پیش گشاد تیر او، وای اگر سپر برم
در هوس خیال او همچو خیال گشته ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور نمی خوری پیش کسی دگر برم
          
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧

خدایاسخت میترسم ازاین بیهوده گفتنها

ازاین تنها نشستنها وغم درسینه کردنها

خدایا سخت میترسم ازاین بیهوده ماندنها

ازین غربت کشیدنها ازاین حسرت بخوردنهـا

خدایا سخت میترسم ازین بیهوده یاریها

به شب یکجا نشستن ها به روز تنها دویدنها

خدایا سخت میترسم که من غافل شوم ازیار

مرا خود وانهـاد برخودحــذرکردم زگفتنها

خدایا سخت میترسم کنی رسوا مرا امشب

کسی دیگر نیـارد نام من ازبودن ونبودنها

خدایا سخت میترسم ازاین رسوای هرجاگرد

مرابا خود برد هرجا و پاک کند از عالمها

خدایا سخت میترسم رها گردانیم تنها

دلم را وارهان یارب ازاین افکار بطلانها
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧

ای که بر کعبه کنی رو به خدا از ره دور

روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست

به کجا میروی ای گمشده راه مراد

آن خداییکه که  تو جویش ز هر سو اینجاست

باش هشیار و مباش غافل ازاین دل

رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧

از گل واشده دورترین بوته خاک.

به تو ای دوست دورود.

حالت آیا خوب است.روزگارت آبیست؟

 همه اینجا خوبند. نی لبک میخواند.قاصدک میرقصد.

باد عاشق شده است.

 فکر من باش که من فکر توام..........
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧


به بادبادک و بوسه،
به سکوت و سوال
و به گلدانی،
که خواب ِ گل ِ همیشه بهار می بیند!
سلام می کنم به چراغ،

به «چرا» های کودکی،
به چالهای مهربان ِ گونه ی تو!
سلام می کنم به پائیز ِ پسین ِ پروانه،

به مسیر ِ مدرسه،
به بالش ِ نمناک،
به نامه های نرسیده!
سلام می کنم به تصویر ِ زنی نِی زن،

به نِی زنی تنها،
به آفتاب و آرزوی آمدنت!
سلام می کنم به کوچه، به کلمه،

به چلچله های بی چهچه،
به همین سر به هوایی ِ ساده!
سلام می کنم به بی صبری،

به بغض، به باران،
به بیم ِ باز نیامدن ِ نگاه ِ تو...

باورکن من به یک پاسخ کوتاه،

به یک سلام ِ سر سری راضیم!
آخر چرا سکوت می کنی؟
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧

در شب تیره و تار

نوری از دور

نور از آفتاب وجود

روشن کرد دل غم دیده و فرسوده من

آن نور شد روشن بخش وجود

بیدار نشسته ام خوابم دگر نمیبرد

یاد نگاه تو یاد دستان گرم تو یاد نوازش نرم صدای تو

نجوای شبانه ی من است

در هوای خانه ام عطر تو پیچیده است

خواب از چشم من ربوده است
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

برکت پروردگار مثل باران است

اگر می بینی خیس نمی شوی

  جایت را عوض کن
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یک سکو ساکت بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس کنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

یادمان باشد فردا حتما ناز گل را بکشیم...

حق به شب بو بدهیم...

 و نخندیم دیگر به ترکهای دل هر گلدان...!!

و به انگشت نخی خواهیم بست تا فراموش نگردد فردا...!

 زندگی شیرین است! زندگی باید کرد...

و بدانیم که شبی خواهیم رفت .... !!!

و شبی هست که نباشد پس از آن فردایی 

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

گفتــــــــــم :یــــارب  خستـــه دنیــــا شـــدم

گفــــــــــت : صبـــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــاش

گفتـــــــــم :یـــــــارب  مــن ایــن قفســـو نمیخــــــوام

گفـــــــــت : مگـــــر نمیخــــــــوای عاشـــــق بـــاشــــــی

گفتـــــــــم:یــــــارب  قفـــــس کجـــــــا، عشـــــــق کجــــــا

گفــــــــت : درس عشــــــق اســــــــت ایـــــــــن دنیــــــــــا

گفــــــــت : وقتـــــی عاشــــق واقعـــــی شـــــــدی بیــــــا

گفتــــــــم : یــــــــارب بـــــــــا دل بیقـــــــــــرار چکنـــــــــــم

گفــــــــت : اول قــــــدم عشـــــــق صبـــــوری ، صبــــــوری

گفتـــــــم : یـــــــارب عشق زمینی نمیخـوام ، تو رو میخوام

گفــــــت : اول قــــدم عشــــق ، عشـــــق زمینیســـــت

گفتم : یارب دنیا خیلی آلوده شده، آدمها سنگی شدن

گفـت : تــو بــرو مـن هنـوز امیـــــدوارم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

کلبه ای

به نام عشق   

با  

ضمانت نامه خوشبختی

کبوترانی سپید 

با  

دعوتنامه ای سنجاق شده به منقار

زنگ 

زنگ 

زنگ  

در باز شد  

قشنگ بود 

و  

ما رفتیم 

همه چیز بود 

نام  

شهرت  

بازی  

بازیگر 

و  

بازیگردان  

همه چیز بود 

نشاط هم بود  

طنز و نیشخند هم بود 

 هفت سنگ و  

قایم با شک هم بود  

آسمان هم داشت  

طلوع و غروب تبسم هم بود 

بد نبود 

 باغچه و گل و  

حوض و مرغ و ماهی هم 

بود 

خروس طلایی هم داشت 

کف پوش های شطرنجی

و شاه و وزیر 

و

سرباز هم بود 

همه چیز بود 

گیجی و غفلت هم بود

همه چیز بود 

... 

خدا نبود    

 زشت بود ... 

 ما برگشتیم !
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی.
پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.
در نگاهش چیزی موج می‌زد، انگاری که با نگاهش ، نداشته‌هاش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هاش آرزو می‌کرد.
خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد..
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آها، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید!
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

من به غیر از تو نخواهم ،چه بدانی، چه ندانی


از درت روی نتابم ،چه بخوانی ،چه برانی


دل من میل تو دارد، چه بجوئی، چه نجوئی


من که بیمار تو هستم چه بپرسی ، چه نپرسی،


جان به راه تو سپارم ،چه بدانی، چه ندانی


می توانی به همه عمر دلم را بفریبی


ور بکوشی زدل من بگریزی نتوانی


جانی از بهر تو دارم ،چه بخواهی ،چه نخواهی


شعرم آهنگ تو دارد ،چه بخوانی ،چه نخوانی

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

من زندگی را در عشق

عشق را در قلب

قلب را به خاطر این که خانه توست

دوست دارم

من اندوه را در اشک

اشک را در چشم

چشم را به خاطر دیدن تو دوست دارم

من عشق را در سکوت

سکوت را در تنهایی

تنهایی را به خاطر تپیدن قلبم

قلبم را برای تو و تو را همچون قلبم

دوست دارم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

جان اسیر دل  

     دل اسیر دوست

             دوست چه میداند دل اسیر اوست..............
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

اگر ایران بجز ویران سرا نیست
من این ویران سرا را دوست دارم
اگر تاریخ ما افسانه رنگ است
من این افسانه ها را دوست دارم
نوای نای ما گر جانگدازست
من این نای و نوا را دوست دارم
اگر آب و هوایش دلنشین نیست
من این آب و هوا را دوست دارم
به شوق خار صحراهای خشکش
من این فرسوده پا را دوست دارم
من این دلکش زمین را می پرستم
من این روشن سما را دوست دارم
اگر بر من ز ایرانی رَوَد زور
من این زورآزما را دوست دارم
اگر آلوده دامانید اگر پاک
من ای مردم شما را دوست دارم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

عاشقى را شرط اول ناله و فریاد نیست
تا کسى از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست
عاشقى کار هر عیاش نیست
غم کشیدن صنعت نقاش نیست
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

برای دیوانه نویسی های شبانه ام

بهانه ای جز گلایه از تو ندارم
 مگر می شود در این روزها

که مرا به هزاره ای بودن عشق

 به مسلخ تمسخر می کشند
دلیل عاشق بودنم را کتمان کنم؟ 

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

اما با اومدن تو

همه چیز عوض شد

رنگ گلها

خواب زندگی

رنگه دیگه ای شد

دفتر مشقم هر شب با اسم تو پر شد

رنگ نقاشیام رنگ چشمای تو شد

شبا تو خواب رویای من

نوازش دستهای گرم تو شد

تو خواب و بیداری

تو زندگی و رویا

فقط یه آرزوی کوچیک دارم

یه آرزوی کوچیک و محال دارم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧

 

برایت دعا میکنم خدا از تو بگیرد هر آنچه تو را از خدا میگیرد.

(دکترعلی شریعتی)
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧

سا قیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست

یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست

ساقیا امشب مخالف می نوازد تار تو

یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست

 el7kgz 

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧

الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار

سلام دوستان عرض ارادت

راستش اومدم یه تشکری کنم از عزیزانی

که با نظراتشون به من لطف داشتن

دستتون درد نکنه

موفق باشید

ایام به کام

www.hamtaraneh.com
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧

دلم گرفت از این روزا از این روزای بی نشون
از این همه در به دری از گردش چرخ زمون
دلم گرفت از آدما از آدمای مهربون
از این مترسکای پست از هم دلای هم زبون
تو هم که بی صدا شدی آهای خدای آسمون
اهای خدای عاشقا تویی فقط دل خوشیمون
آره دلم خیلی پره از غمهای رنگ و وارنگ
از جمله ی دوست دارم دروغ های خیلی قشنگ


 

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧

576196tfebbgquc6.gif

دوستی فصل قشنگی است پر از لاله سرخ ٬ دوستی تلفیق شعور من و توست

دوستی رنگ قشنگی است به رنگ خدا ٬ دوستی حس عجیبی است میان آفتاب و آب
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧

34r9dom.jpg

 

هر چه گشتم در این شهر نبود اهل دلی که بداند غم دلتنگی و تنهایی من