نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comسینه می سوزانی ای دل چو می آغازی سخنتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبس کن این شب ناله ها رو از چه خواهی رنج منتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comجرم و تقصیر از تو بود از یار دیرین بد نگو تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر چه کرد آن یار شیرین با تو ناز شصت اوتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهرزه گی کردی سزای هرزگی رسوایی است تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comحاصل رنگ و ریا در عاشقی  تنهایی استتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاز بهشت وصل جانان دوزخ غم ساختی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comسینه رنجور من در التهاب انداختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدرکفت بود آنچه عمری آرزو می داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comپرنیان بنهادی و باغ کتان برداشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comای دل دیوانه بشنو این مرام زندگیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاوکه گریان کرد چشمی را نصیبش خنده نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comوصف گل رویان شنیدی پا زسر نشناختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comعیش نااهلان گزیدی تا گل خود باختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر پس و پیشت گل خوش عطر و بو بسیار بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comآن گلی کز جور تو پژمرده می شد یار بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهمچون شاهین بر سه تیغ قله ها پر می زدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comمسخ موشی گشتی و از قله پایین آمدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبا همه خردی زتو آرامش وشادی ربودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comآنچه پایینت کشید از قله ها نفس تو بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر خم بیراه از خود پشت پا خوردی دریغتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comرفت و عمری و ندیدی از کجا خوردی دریغتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر نگاهی محرم دیدار روی یار نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر دلی در عاشقی خوشدست و شیرینکار نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comیاد باد آن روزگار ای دل که یاری داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر میان باده نوشان اعتباری داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاز گذرها می گذشتی خیره سر هنگام جوتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comروز و شب با یار یکدل می نشستی روبروتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهالیا هالیا بی های وهویی آن سرافرازی چه شدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comیار را بازی گرفتی آخر بازی چه شدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاین زمان دیگر سر تو با گریبان آشناستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر دلی ارزان فروشد یار اورا این سزاستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاعتبار هر دلی درخوبی دلدار اوستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com آبروی هر کسی در آبروی یار اوستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comگفته بودم با تو رسم عاشقی اینگونه نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comپیش یار از دیگری افسانه گفتن خیرگی ستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comگفته بودم با تو ای دیوانه بس کن سرکشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبس نکردی سرکشی اکنون اسیرآتشیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comشب سحر شد بامداد آمد تو می نالی هنوزتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comنوش جانت زهر حسرت ای دل رسوا بسوزتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir 

نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧

The image “http://i34.tinypic.com/j953s0.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

می بینمت هنوزم

تو با منی حس می کنمت

همینجا روبروی خودم

صداتو میشنوم همه جا

یا شاید من دیوونه شدم

اگه تو تواتاقم نیستی

چرا کنار تو می شینم

چرا دارم تو رو می بوسم چرا دارم تو رو می بینم

 

من با تو ام عزیزم اسم منو صدام کن

می بینمت کنارم می بوسمت نگام کن

 

اگه تو تو اتاقم نیستی

چرا هوای تو تو خونه ست

چرا با تو حرف می زنم هر روز

نگو تو دلت این دیوونه ست

 

اگه تو تو اتاقم نیستی

چرا کنار تو می شینم

چرا دارم تو رو می بوسم

چرا دارم تو رو می بینم

 

The image “http://i34.tinypic.com/j953s0.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

2eyhm4p.gifکاش برایم دعا می کردی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبا تو ام همین تو که این صفحه رو گذرا می بینی2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمرا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifببین چگونه پریشان گشته ام2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifآشفتگی رسم قشنگی نیست2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifسالهاست که تنها اشفته و پریشانم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمرا دعا کنید 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبگو پیدا بشه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifراحت بشه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط ارامش میخواهم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط می خواهم همه چیز به انتها برسه2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی فقط می خواهم سکوت بشنوم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifگاهی به تنهایی شکنجه های زمانه را تحمل می کنم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدوستم داشته باشه 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبهش بگو 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifانقدر که بین من و او فاصله است من بد نیستم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifنترس مزا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن به هیچ کس طعنه نمی زنم حتی اگر بشنوم

2eyhm4p.gifرمن نفرین نمی کنم حتی وقتی ازار می بینم 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifیا نفرین می شنوم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن ..2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifواقعا نمی دانم چه بدی کرده ام2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifباور کن خیلی فکر می کنم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifهمه اش یک چیز 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifکارهایی که نیمه می مانند2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifو باور کن تقصیر من نبود که نیمه مانده اند2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمید انی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن نمی دانم چرا به مشکلی بر می خورم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو اسانی در کارش بینداز2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifبه خدا بگو دلگیرم اما ...2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifقهر نکرده ام 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifنمی دانم چرا و چه چیز را تاب می آورم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifفقط می دانم همین زندگی ساده من به سختی می گذرد2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifمن ارزوی بدی نمی کنم من فقط2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدوست دارم دنیا را بگردم2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifاین همه سختی تو همین یه وجب خانه و نیم وجب اتاق 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifتو نمی دانی 2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifاما مرا دعا کن2eyhm4p.gif

2eyhm4p.gifدعا2eyhm4p.gif

Untitled-4.jpg
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧

rkaej5.jpgrkaej5.jpgrkaej5.jpgrkaej5.jpg 

تکیه به شونه هام نکن

من از تو افتاده ترم

ماکه به هم نمی رسیم

بسه دیگه بزار برم

کی گفته که به جرم عشق

یه عمری پرپرت کنم

حیف تو نیست کنج قفس

چادر غم سرت کنم

من نه قلندر شبم

نه قهرمان قصه ها

نه بنده حلقه به گوش

نه ناجی فرشته ها

من عاشقم همینو بس

غصه نداره بی کسی

قشنگی قصه ماست

که ما به هم نمی رسیم

rkaej5.jpgrkaej5.jpg 

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

 

rkaej5.jpgrkaej5.jpg 

وقتی میشی نیاز من

اگه نباشی پیش من

اشکای چشمامو ببین

 که میریزه به پای تو

بازم که بی قرارمو

دلواپس نگاه تو

تموم هستی منی

بمون همیشه پیش من

اگر شدم عاشق تو

نزار که بی تاب بمونم

لالایی شبام تویی

نزار که من خواب بمونم

دارم برات شعر می خونم

شاید به یادم بمونی

فقط یه چیز ازت می خوام

همیشه عاشق بمونی

دوست دارم خیلی کمه

اما جز این چیزی نبود

واژه ها رو ولش کنیم

عشقمو از  چشام بخون

 

CSM104241.jpg

rkaej5.jpgrkaej5.jpgrkaej5.jpgrkaej5.jpg