نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸

بهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.irبهاربیست          www.bahar20.sub.ir

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comانتظار واژه غریبی استبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهمراه حزن است و پریشانیبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comوقتی صدایی در خانه نباشد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comانتظار هم طولانی تر می شودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتیک تاک تیک تاک تیک تاکبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comپس این زمان کی می خواهد تمام شود بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتا آسوده سر به بالین بگذارمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهمین دیشب بود بی قراری می کردم از نبود ن هابهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comولی امشب نگرانمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنگران خود...؟!بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمثل دریا که موج اش دل ساحل می لرزاندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدیگر جنون دریا در من دمیده شدبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی آنکه بدانم خطا می کنمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو بر قلب دیگران می لرزانمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچه کنم ...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنمی شود...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنمی توانم...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comهنوز دیر استبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو هنوز انتظار زودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمرا از قاب خاکستری خاطرات پاک کرده اندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمثل نگاه ماتی می مانم که لبخند بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبر لبانش نمی چسبدبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com‫‫یا شاید نگاه گنگ تصویر هایی شده ام بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکه سخن نمی گویندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچرا داغ دل تازه کنمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلم می خواست چیزی برایت بنویسمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comراستش دلم باز تنگ بودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو باز قولم زیر پا بودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمی دانم حرفی بزنم سکوت می شنومبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comآری هنوز بین حرف هایم سرم پایین می اندازمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comمی دانم دارد از دیر هم دیر تر می شودبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبی خوابی شب های سرد و بی بهانه زمستان بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبه پایان می رسدبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو بهار از راه می رسد ولی من هنوز آماده نشده امبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدیگر خطوطی را کلمه نخواهم کرد بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو کلمات که جمله نخواهم ساختبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکسی فاصله من تا خدا نمی داند ؟بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comشاید نزدیک  و شاید دوربهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comکیست راز بهار را بداندبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comراز بهار خاطره استبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطرات یعنی همینبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتکه هایی از زمانی دورکه در قعر وجود می رقصدبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتم...؟!بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتی پُر زالفتبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتی شادبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتی پُر ز غربتبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتی تاربهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخاطراتی پُر ز آبستن های تلخبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comحاصل همخوابیِ حس ُ حافظهبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر زمان حالبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر زمان حال دیروزبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدر زمان حال امروزبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸

  gol.gifز چشمت اگر چه که دورم هنوز  gol.gif
  gol.gifپر از اوج و عشق و غرورم هنوز  gol.gif
  gol.gifاگر غصه بارید از ماه و سال   gol.gif
  gol.gifبه یاد گذشته صبورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
شکستند اگر قاب یاد مرا   gol.gif
  gol.gif
دل شیشه دارم بلورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
سفر چاره ی دردهایم نشد   gol.gif
  gol.gif 
پر از فکر راه عبورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
ستاره شدن کار سختی نبود   gol.gif
  gol.gif 
گذشتم ولی غرق نورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
پر از خاطرات قشنگ توام  gol.gif 
  gol.gif 
پر از یاد و شوق و مرورم هنوز   gol.gif
  gol.gifترا گم نکردم خودت گم شدی   gol.gif
  gol.gif 
من شیفته با تو جورم هنوز   gol.gif
  gol.gif 
اگر جنگ با زندگی ساده نیست   gol.gif
  gol.gif 
در این عرصه مردی جسورم هنوز   gol.gif
  gol.gifاگر کوک ماهور با ما نساخت   gol.gif
  gol.gif 
پر از نغمه ی پک و شورم هنوز   gol.gif
  gol.gifقبول است عمر خوشی ها کم است   gol.gif
  gol.gif 
ولی با توام پس صبورم هنوز  gol.gif

 
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

gif

4dd0q47.gifنمیخواهم بمیرم ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifحال که عاشق شدم دگر نمیخواهم بمیرم4dd0q47.gif

4dd0q47.gifای فرشته مرگ اندکی صبر کن ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز به او که عاشقش شدم نگفتم دوستش دارم4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفته ام چشمانم منتظر یک نگاه اوست ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز نگفته ام زندگی بدون او برایم محال است ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفتم تنها بهانه نفس کشیدن هایم اوست،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوزنگفتم هرسپیده دم تنها به دیداراوبیدارمیشم4dd0q47.gif 

4dd0q47.gif و هرشب با خیال چشمانش میخوابم ،4dd0q47.gif

4dd0q47.gifهنوز نگفته ام دوست دارم در آغوشش بگیرم 4dd0q47.gif

4dd0q47.gifو تنها در آغوش او بمیرم 4dd0q47.gif

post-4-1177916468.gif
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

65431yc7daenr9e.gif

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم


تو را به خاطر عطر نان گرم


برای برفی که آب می شود دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست میدارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم


برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت


لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم


تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم


برای پشت کردن به آرزوهای محال


به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به خاطردود لاله های وحشی


به خاطر گونه ی زرین آفتابگردان


برای بفشیه بنفشه ها دوست می دارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم


تو برای لبخند تلخ لحظه ها


پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم


تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست میدارم


اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های اسمان دوست میدارم


تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تورا به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام دوست میدارم


تورابه جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم


برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه


تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم


تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم دوست میدارم
نویسنده : کوروش ستاری ; ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

چشمای تو برای من عالم زندگانیه
رنگ چشات برای من امید زندگانیه
من میمیرم اگه تو پیشم نمونی
رنگ دلم آبی شده میشه تو پیشم بمونی
چشمای من منتظرن منتظر رسیدنت
بیا دیگه تنهام نزار فرشته ها ندزدنت ؟
این قلب من میتپه برای تو همینو بس

دق میکنم اگه نیای من میمیرم گوشه قفس
وای رسیدی عزیز من دلم برات تنگ شده بود
عزیز من میدونستی دیشب هیچ ستاره ای غایب نبود
من بودمو تو بودیو ستاره ها مهمونمون
پیشم بمون پیشم بمون پیشم بمون