نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧

خرســند شــدیم از اینكه امــروز

   

رنگـی دگـر اسـت نه رنگ دیـروز

   

تا شب نشــده رنگ دگـر شــو

   

گفتنـد از این نكتـه، هـــــــزار نكته بیامــــوز