نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که مرا دوست نداری471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gif بین من و عشق تو 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifولی فاصله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتم که صبر کن و گوش به من دار 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که نه باید بروم 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifحوصله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifپرواز عجب عادت خوبیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifولی تو رفتی 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifدیگر اثر از چلچله ای نیست 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifگفتی که کمی فکر خودم باشم471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifآنوقت جز عشق تو 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifدر خاطر من مشغله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifرفتی توخدا پشت وپناهت به سلامت 471616xtlb2hxipu.gif

471616xtlb2hxipu.gifبگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست471616xtlb2hxipu.gif


730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif730906x0zft4a94w.gif