نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧

 

2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg

683157lywta4h14o.gif خداوندا ...683157lywta4h14o.gif

 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبا نگاهت، که خواب ندارد، نگاهبانی ام کن683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو در پناه استوار خود – که سستی نپذیرد - بگیرم683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبه نیرویی که بر من داری، مرا بنواز683157lywta4h14o.gif

 

683157lywta4h14o.gifتباه نگردم ، آنجا که تو امیدم باشی683157lywta4h14o.gif

 

683157lywta4h14o.gifچه بسیار نیکی هایی که بر من روا داشتی ، 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو سپاسگزاری من از تو، به پاس آنها، کم بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifچه بسیار آزمونهایی که در آنها افکندی ام ،683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gif و شکیبایی من بر آنها ،683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبه خاطر تو، اندک بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifاکنون ، ای کسی که سپاسگزاریم 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifدر برابر نیکی اش ، کم بود683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifو بی بهره ام مگذاشت683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifای آنکه شکیبایی ام 683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifدر آزمونش کم بودو خوارم مگرداند683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifای که در گناه دیدی ام و رسوایم نساختی683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gifبزرگی و برتری از توست683157lywta4h14o.gif

683157lywta4h14o.gif و ستایش مخصوص توست 683157lywta4h14o.gif

  

 

2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg2s9rcw4.jpg