نویسنده : حمید ستاری ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

گفتــــــــــم :یــــارب  خستـــه دنیــــا شـــدم

گفــــــــــت : صبـــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــاش

گفتـــــــــم :یـــــــارب  مــن ایــن قفســـو نمیخــــــوام

گفـــــــــت : مگـــــر نمیخــــــــوای عاشـــــق بـــاشــــــی

گفتـــــــــم:یــــــارب  قفـــــس کجـــــــا، عشـــــــق کجــــــا

گفــــــــت : درس عشــــــق اســــــــت ایـــــــــن دنیــــــــــا

گفــــــــت : وقتـــــی عاشــــق واقعـــــی شـــــــدی بیــــــا

گفتــــــــم : یــــــــارب بـــــــــا دل بیقـــــــــــرار چکنـــــــــــم

گفــــــــت : اول قــــــدم عشـــــــق صبـــــوری ، صبــــــوری

گفتـــــــم : یـــــــارب عشق زمینی نمیخـوام ، تو رو میخوام

گفــــــت : اول قــــدم عشــــق ، عشـــــق زمینیســـــت

گفتم : یارب دنیا خیلی آلوده شده، آدمها سنگی شدن

گفـت : تــو بــرو مـن هنـوز امیـــــدوارم