دل به صدای باد میسپارم.....

صدای باد هر لحظه مرا به سویی میکشد

فکرم معطوف همین دنیاست و زندگی

که چگونه عشق قلبم را تسخیر کرده است

صدای تیک تاک ساعت

زمان در حال اتمام را خبر میدهد

و عمر رو به خاموشی را

با اینکه هیچ سازی سر ناسازگاری ندارد

باز هم تحمل میکنم

و دل به صدای باد میسپارم

/ 0 نظر / 5 بازدید