شیرین من...

گفتم که شیرینمنی.
گفتی تو فرهادی مگر؟

 

گفتم خرابتمیشوم.
گفتی تو آبادی مگر؟

گفتم ندادی دل بهمن.
گفتی تو جان دادی مگر؟

 

گفتم زکویتمیروم.
گفتی تو آزادی مگر؟

 

گفتم فراموشمنکن.
گفتی تو در یادی مگر؟

 

گفتم خموشمسالها.
گفتی تو فریادی مگر؟

 

گفتم که بربادم مده.
گفتی نه بر بادی مگر؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید