دوست می دارم ...

65431yc7daenr9e.gif

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم


تو را به خاطر عطر نان گرم


برای برفی که آب می شود دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست میدارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم


برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت


لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم


تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم


برای پشت کردن به آرزوهای محال


به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به خاطردود لاله های وحشی


به خاطر گونه ی زرین آفتابگردان


برای بفشیه بنفشه ها دوست می دارم


تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم


تو برای لبخند تلخ لحظه ها


پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم


تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست میدارم


اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های اسمان دوست میدارم


تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم


تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تورا به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام دوست میدارم


تورابه جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم


برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه


تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم


تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم دوست میدارم

/ 1 نظر / 3 بازدید
کوتوله سبزمریخی

تورابه خاطرعطری که قراربود برایم بیاوری دوست دارم!!!! [نیشخند][چشمک][گل]