روزی کـه دلـم پیش دلت بودگرو
دستان مـرا سخت فشردی کـه نرو
امروز دلت به دیگری مایل شد
کـفـشـانمـرا جفت نمودی که برو ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
م.فخیمی

دوستت دارم هایت راباور دارم! درست مثل امضای آخرنامه هایت که میگویی خون است ولی... طعم آب انارمیدهد!!! "میلادتهرانی"