عاشقی...

عاشقی اوج خطرهاست خودت میدانی
قصه ماهی و دریاست خودت میدانی

ما خطــر کردهعشــقیم ملامت نکنید
شور بی عشقمهیاست خودت می دانی

زندگی ســوختن وساختن ودربدریــست
عشق خود حل معماست خودت می دانی

هر که عاشق شد وباعـقل نسنـجیدمـراد
عمری در حسرت فرداست خودتمی دانی

من که به روزم وثابت قـدمم در ره عشق
انتخــابتره فـرداست خــودت مـی دانـی

/ 0 نظر / 2 بازدید