سپید شما باشد موهایم......

گناه اگر نباشد، می خواهم کمی دوستتان داشته باشم

کمی دلتنگ شما باشم

کمی پرت شما شود حواس

نشنیده بگیرید از من

بدون گناهی کوچک

هیچ نمی شود زندگانی کرد

البته اگر بیاید

شاید

عاشقتان هم شوم کم کم

و برایتان شعرهای بزرگ هم ببافم

من که ادمی مختصرم

بی تعارف گناهی کم

عاشقتان نمی توانم بمانم

صلاح اگر می دانید

پیر که شدم

سپید شما باشد موهایم

/ 0 نظر / 17 بازدید