زندگی باور شیرین زمان است...

زندگی بد نیست
بد ماییم که درآنییم
زندگی بودن و خواستن است
ما نخواستیم و نبودیم
زندگی آب روان است به دریا
ما روانیم بدریا کی رسیم؟ خدا ندانیم
زندگی شمع دل افروز جهان است
ما جهانیم که پروانه آنیم
زندگی باور شیرین زمان است
ما زمانیم که یک لحظه نمانیم
من ندانم زندگی از من چه می خواهد دگر
آنچه می خواهد ز ما خود نگفت و ما ندانیم
زندگی نسیم دریاست که یک لحظه نماند
ما نسیمیم که در این دریا نمانیم

/ 0 نظر / 4 بازدید