غرور....

چه عاشقانه تورا خواستم

چه صادقانه با توماندم

 

و چه شاعرانه

 

برایت اشک ریختم

 

و تو پایت را

 

روی قطره های اشکمن

 

گذاشتی

 

و بیچاره اشک

 

که در شیار پای تو لهشد

 

و من باز هم تو راخواستم

 

دیگر غرور برای من

 

بی معنی است

/ 0 نظر / 3 بازدید