من یاد گرفتم...

من یادگرفتم...


کهدراینتنهایی،


پروانه ی کوچک احساسمرا


با انعکاس آبی پنجرهپروازدهم،


وبه یادت باشم.


من یادگرفتم...


یادگرفتم،


کهتنهاباشم.


ودراین تنهایی


همیشهعاشقباشم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
آمد

و من هم یاد گرفتم که هنگامی که عاشق شدم بخاطر مقدس بودن عشق لحظه ها را عاشقانه سپری کنم