می روم از یاد

چه آسان می روم از یاد
چه می پوسم در این اذهان
کجپندار
کژدم های جرّار و خیانتکار
و می ماسم
نهایت بر ردای بور و چرک آلودهوجدان سربردار
چه آسان می روم از یاد
مثال لاش منفور و جزام آلود
و همچونجیفه ای بی گور و بی تابوت
که حتی روبهان کور
از خائیدن چشمان مغموممگریزانند
چه آسان می روم از یاد
مثال"دوستت دارم"
کم رنگ و بی آهنگ
بهجرز آبریز گاهی تنگ
پس میخانه ای دلتنگ
چه آسان می روم از یاد
و شرمم بادو شرمم باد

/ 6 نظر / 3 بازدید
کوتوله سبزمریخی

اوووووووول

کوتوله سبزمریخی

بی صبرانه درانتظارم تا, زمان سالخوردگی ام فرابرسد! شایدعشق پیری, چیزدیگری باشد!!! " میلادتهرانی"

کوتوله سبزمریخی

ممنون میشم اگه باعنوان نجوم برای همه لینک کنید

کوتوله سبزمریخی

بسیارسپاس البته یه خواهش بود...دستورچیه!! [گل]

مریم

ماتو نتیم.10شب هم میام.نیستی؟؟