خدایا....

به من صبر عطا کن تا بتوانم


انتظار نعمتهایت را بکشم


خدایا به من عشق نازل کن تا بتوانم


به بندهایت عشق بورزم


خدایا به چشمانم اشک فراوان هدیه کن


تا بتوانم برای جلب رضایت تو


شب ها را تا صبح گریه کنم 

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است

تو اگر مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست

/ 0 نظر / 16 بازدید