ای دل رسوا بسوز ...

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comسینه می سوزانی ای دل چو می آغازی سخنتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبس کن این شب ناله ها رو از چه خواهی رنج منتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comجرم و تقصیر از تو بود از یار دیرین بد نگو تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر چه کرد آن یار شیرین با تو ناز شصت اوتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهرزه گی کردی سزای هرزگی رسوایی است تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comحاصل رنگ و ریا در عاشقی  تنهایی استتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاز بهشت وصل جانان دوزخ غم ساختی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comسینه رنجور من در التهاب انداختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدرکفت بود آنچه عمری آرزو می داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comپرنیان بنهادی و باغ کتان برداشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comای دل دیوانه بشنو این مرام زندگیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاوکه گریان کرد چشمی را نصیبش خنده نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comوصف گل رویان شنیدی پا زسر نشناختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comعیش نااهلان گزیدی تا گل خود باختیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر پس و پیشت گل خوش عطر و بو بسیار بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comآن گلی کز جور تو پژمرده می شد یار بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهمچون شاهین بر سه تیغ قله ها پر می زدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comمسخ موشی گشتی و از قله پایین آمدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبا همه خردی زتو آرامش وشادی ربودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comآنچه پایینت کشید از قله ها نفس تو بودتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر خم بیراه از خود پشت پا خوردی دریغتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comرفت و عمری و ندیدی از کجا خوردی دریغتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر نگاهی محرم دیدار روی یار نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر دلی در عاشقی خوشدست و شیرینکار نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comیاد باد آن روزگار ای دل که یاری داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comدر میان باده نوشان اعتباری داشتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاز گذرها می گذشتی خیره سر هنگام جوتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comروز و شب با یار یکدل می نشستی روبروتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهالیا هالیا بی های وهویی آن سرافرازی چه شدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comیار را بازی گرفتی آخر بازی چه شدتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاین زمان دیگر سر تو با گریبان آشناستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهر دلی ارزان فروشد یار اورا این سزاستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comاعتبار هر دلی درخوبی دلدار اوستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com آبروی هر کسی در آبروی یار اوستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comگفته بودم با تو رسم عاشقی اینگونه نیستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comپیش یار از دیگری افسانه گفتن خیرگی ستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comگفته بودم با تو ای دیوانه بس کن سرکشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبس نکردی سرکشی اکنون اسیرآتشیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comشب سحر شد بامداد آمد تو می نالی هنوزتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comنوش جانت زهر حسرت ای دل رسوا بسوزتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

/ 18 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد رضا علیزاده باب تنگلی

دوست من سلام: پیروز باشی وسربلند. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار حسد می برم به تو عطر و گل و ترانه و سرمستی ترا با هرچه طالبی به خدا می خرم زتو بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای با ناز می گشود دوچشمان بسته را می شست کاکلی به لب اب نقره فام ان بالهای نازک زیبای خسته را خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش بر چهر روز روشنی دلکشی دوید موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او رازی سرود وموج به نرمی از او رمید خندید باغبان که سرانجام شد بهار دیگر شکوفه کرد درختی که کاشتم دختر شنید و گفت چه حاضل از این بهار ای بس بهارهاکه بهاری نداشتم خورشید تشنه کام در ان سوی اسمان گویی میان مجمری از خون نشسته بود می رفت روز و در اندیشه ای غریب دختر کنار پنجره محزون نشسته بود فروغ فرخزاد تهران - بهار 1334

محمد رضا علیزاده باب تنگلی

خانه دوست کجاست ؟ در فلق بود که پرسید سوار اسمان مکثی کرد رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت : نرسیده به درخت . کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است و در ان عشق به اندازه’ پرهای صداقت ابی است می روی تا ته ان کوچه که از پشت بلوغ سر بدر می اورد پس به سمت گل تنهایی می پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره’جاوید اساطیر زمین می مانی وتورا ترسی شفاف فرا می گیرد در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا. جوجه بردارد از لانه’ نور و از او می پرسی خانه’ دوست کجاست. (سهراب سپهری) ممنون که مرا فرامش نمی کنی .در انتظار نظرات جالبت هستم . پیروز و سر افراز باشی

غزل

آبروی هر کسی در آبروی یار اوست ... ای دل رسوا بسوز

شاهین عدالت

سلام سال نو مبارک دلم برات تنگ شده نوروزت پیروز[گل]

مسعود علوی

سلام عیدتون مبارک.سال خوبی رو براتون آرزو می کنم با عذر و بهانه ای به روزم.[گل]