ایمان به خدا...

تو اما
در تمامی از روحی
از فرشته
از معجزه
رسیدن من به تو
نیازمند معجزه ای بزرگ است
اما من
ایمان خود را به خدا
هنوز از دست نداده ام

/ 2 نظر / 4 بازدید
سرود مرگ

اگر روزی ایمانت را از دست دادی منتظر معجزه برای بازگشت نباش. و اگر بازگشتی بدان به معجزه ای برای از دست دادن ایمان نیازی نیست.