کلید رازها...

تو آن سارا ضمیر مهربانی
که در شهریور حتی مهردانی
تو در پایان تابستانی اما
چو آغاز بهاران سبز جانی
به شهرت گر چهبغدادی نمایی
به نام آریایی ملک رانی
اگر چه در ششم ماهی نشینی
تو فروردینجمع راستانی
نشستی ار به کنجی راز گونه
کلید رازهای حاضرانی
کلامی گر بهلب ناری ز حجبت
سکوت حامل صد داستانی
ز اطناب ار ملولی در تقابل
تو ایجازکلام شاعرانی
به صورت گر چه ساکن بر زمینی
مسیر جنبش گم گشتگانی
نشانی گرنمی جویی ز راهی
نشان مطلق هر بی نشانی
منم سجاد و بی ناله ز بن بست
که توبر راه بسته آستانی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید